แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด19

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

ตามที่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการบางส่วนในเขตอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อรวมกลุ่มและแสดงความพร้อมในการขอรับวัคซีนป้องเชื้อไวรัสโควิด 19 และเป็นตัวแทนในการทำจดหมายเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกท่านกรอกแบบสำรวจ โดยสามารถแสกน QR Code


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)