ขอความร่วมมือจัดทำมาตรการป้องกันฯและรายงานการตรวจคัดกรอง

เรียน ผู้ประกอบการ


ด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายงานผลการตรวจคัดกรองลูกจ้างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ฯลฯ หรือกักตัวลูกจ้างเพิ่มขอให้สถานประกอบการรายงานข้อมูลดังกล่าวให้ทราบเป็นระยะ ตาม QR Code ที่ได้แนบมาพร้อมนี้
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการส่งข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร.02-567 5101 ต่อ 18, หรือ 08 1817 2128 E-mail: pathumthani@labour.mail.go.th

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หนังสือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุม ที่ ปท0029.ว1801

จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาขน)