แจ้งประชาสัมพันธ์ให้จัดเตรียมข้อมูลพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน COVID-19

เรียน ผู้ประกอบการ


ด้วยสำนักงานประกันสังคมร่วมกับโรงพยาบาลการุณเวช ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้จัดเตรียมข้อมูลพนังกงานที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน COVID-19 โดยจัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในการเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยขอให้ท่านจัดทำและเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อเตรียมความพร้อม หากทางโรงพยาบาลได้รับวัคซีนจะแจ้งให้ท่านทราบและติดต่อกับทางโรงงานอีกครั้ง

แบบฟอรม์


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)