โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพนักศึกษาดูงาน

ด้วยทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา “พลังงานสิ่งแวดล้อม” และรายวิชา “การจัดการสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติจริงนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนรวมถึงการเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานที่จริงอันจะเกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพภายหน้าได้ดังนั้นสาขาวิชาฯ จึงได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษา: “ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4” ขึ้นจำนวน 29 คนพร้อมทั้งอาจารย์ 9 คนรวมทั้งหมด 38 คนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งฟังบรรยายพิเศษจากคุณพิชัย นิยมไทย และคุณวิกรม ปิติสุข วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.-11.00 น.