คณะอาจารย์เข้าศึกษาดูงาน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาจำนวน 30 คนมาศึกษาดูงานหน่วยงานที่สำนักงานโครงการนวนคร นครราชสีมา วิทยาการผู้ให้ความรู้และพาเยี่ยมชมโครงการฯคุณพิชัย นิยมไทย คุณวิกรม ปิติสุข ในวันที่กันยายน 2563 เวลา 10:00น ถึง 11.00น.