พิธีมอบโล่ชูเกียรติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณให้บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ“ระดับทอง”ประจำปี 2563 โดยมีนายวรวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มอบ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563