อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

เนื่องด้วย บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานรวมถึงเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย จัดทำการอบรมขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564