โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ด้อยโอการ สภาพที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคงและไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ให้ได้มีที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น โอกาสนี้ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท  วันที่ 9 มีนาคม 2565