แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจไปด้วยกันเพื่อพี่น้องชาวตำบลนากลาง

ชาวบ้านได้ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทางส่วนของทางราชการ(อบต.หนองตะไก้)ได้มีหนังสือถึง บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)และทางบริษัทฯได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลนากลางจึงทำการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเพื่อช่วยให้ชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อนได้เริ่มบริจาคตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 อาทิตย์ละ 2 เที่ยวตลอดเดือนเมษายนรวมทั้งหมด 7 เที่ยว