รายชื่อตัวแทนบริษัท เพื่อประสานงานเกี่ยวกับสถานการณ์COVID-19

เรียน ผู้ประกอบการ

ตามที่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลง ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตอุตสาหกรร...

Read More +
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

เรียน ผู้ประกอบการ


ตามที่ได้มีประกาศ/คำสั่งจากทางภาครัฐ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในพื้น...

Read More +
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง "Nava Smart Life"_เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

เรียน ผู้ประกอบการ

ตามที่ปัจจุบัน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง E-mail : na...

Read More +
คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 6261/2564 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 25 เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เรียน ผู้ประกอบการ

ด้วยได้มีคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 6261/2564 เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามค...

Read More +
ก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำฝน

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำฝนบริเวณถนนนวนคร 16 ตัดถนนนวนคร 19 ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพ...

Read More +
PDPA (Personal Data Protection Act)

กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act: PDPA) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้บริษัท พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส...

Read More +