รายชื่อตัวแทนบริษัท เพื่อประสานงานเกี่ยวกับสถานการณ์COVID-19

เรียน ผู้ประกอบการ

ตามที่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลง ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตอุตสาหกรร...

Read More +
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

เรียน ผู้ประกอบการ


ตามที่ได้มีประกาศ/คำสั่งจากทางภาครัฐ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในพื้น...

Read More +
แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด19

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

ตามที่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการบางส่วนในเขตอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อรวมกลุ่มและแสดงความพร้อมในการขอรับวัคซีนป้องเชื้อไวรัสโ...

Read More +
ขอความร่วมมือจัดทำมาตรการป้องกันฯและรายงานการตรวจคัดกรอง

เรียน ผู้ประกอบการ


ด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค...

Read More +
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง "Nava Smart Life"_เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

เรียน ผู้ประกอบการ

ตามที่ปัจจุบัน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง E-mail : na...

Read More +
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้จัดเตรียมข้อมูลพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน COVID-19

เรียน ผู้ประกอบการ


ด้วยสำนักงานประกันสังคมร่วมกับโรงพยาบาลการุณเวช ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้จัดเตรียมข้อมูลพนังกงานที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน COVID-19 โดยจ...

Read More +
คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 6261/2564 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 25 เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เรียน ผู้ประกอบการ

ด้วยได้มีคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 6261/2564 เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามค...

Read More +