ร่วมน้ำใจมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสอำเภอสูงเนิน

อำเภอสูงเนินมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่มีภูมิคุ้มกันและศักยภาพในการดำรงค์ชีวิตให้สามารถฝ่าวิกฤติต่างๆโดยเฉพาะการดำรงชีวิตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความลำบากขาดแคลนและได้พิจารณาจัดทำโครงการร่วมน้ำใจมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสอำเภอสูงเนินประจำปี 2563 ทางบริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)จึ่งขอร่วมมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทมอบวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจุรีพันธ์