พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการศึกษาผู้สูงอายุ

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการศึกษาผู้สูงอายุขึ้น ทางบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้เข้าพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาผู้สูงอายุในครั้งนี้ ได้จัดงานขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564