โครงการเขตอุตสาหกรรมต้นแบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ( Good Labour Practices : GLP )

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการเขตอุตสาหกรรมต้นแบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี 
(Good Labour Practices : GLP) เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร นครราชสีมาได้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมีการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและสามารถพัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานแรงงานสากลเพื่อยกย่องและชูเกียรติให้แก่สถานประกอบการ
พิธีมอบธงสัญลักษณ์และมอบใบประกาศจัดขึ้นใน วันที่26 มีนาคม 2564