ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด (บริษัทฯ) ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่” ของบริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ซึ่งมีรัศมีศึกษา 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 2 อำเภอ 7 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลโค้งยาง ตำบลโคราช ตำบล นากลาง ตำบลกุดจิก ตำบลสูงเนิน ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน และตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับโครงการฯ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 26-30 มิถุนายน 2564