มอบชุดตรวจ ATK และอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้โรงเรียนต่างๆ

เนื่องด้วยโรงเรียนต่างๆได้มีการขอความอนุเคราะห์มาทาง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารงานราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน กำหนดแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการศึกษา โดยมีอยู่ว่า นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องคัดกรองก่อนเข้า Quarantine Zone ด้วยชุดตรวจ Antigen Test kit แต่ทางโรงเรียนยังขาดแคลนชุดตรวจด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนต่างๆจึงขอความอนุเคราะห์มายัง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) โอกาสนี้ทาง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จึงได้มอบชุดตรวจ ATK และอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ แก่ทางโรงเรียนต่างๆ ทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนากลาง โรงเรียนบ้านนาใหญ่ โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น โรงเรียนหนองบอน โรงเรียนห้วยตะคร้อ โรงเรียนโคกมะกอก มอบให้เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564