สนับสนุนทุนปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านนาใหญ่

เนื่องด้วยโรงเรียนวัดนาใหญ่ ได้ขอความอนุเคราะห์จาก บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียน เนื่องจากสนามเด็กเล่นมีการชำรุดเสียหาย เนื่องจากสภาพการใช้งานมาค่อนข้างนาน โอกาสนี้ ทางบริษัทฯได้ สนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565