สนับสนุนสมทบทุนปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนห้วยตะคร้อ

เนื่องด้วยโรงเรียนห้วยตะคร้อ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  มีความจำเป็นจะต้องซ่อมแซมห้องน้ำของโรงเรียน จึงขอความอนุเคราะห์มายัง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) โอกาสนี้ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนสมทบทุน เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565