สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาจราจร

เนื่องด้วย สถานีตำรวจภูธร สูงเนิน มีเจ้าหน้าที่บริหารการจราจรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงมีการจัดฝึกอบรมอาสาจราจร เพื่อช่วยงานในด้านการจราจรต่อไป แต่ขาดงบประมาณในการจัดอบรมในครั้งนี้จึงมีหนังสือมาขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินในการจัดฝึกอบรมรม ดังนั้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)  เห็นด้วยว่าการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากได้สนับสนุนเป็นเงิน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565