เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมปทุมธานี

ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

0ไร่

พื้นที่

0โรงงาน

ต่างประเทศ & ในประเทศ

1ชั่วโมง

การเดินทางจากกรุงเทพฯ

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนครราชสีมา

ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

0ไร่

พื้นที่

0โรงงาน

ต่างประเทศ & ในประเทศ

1ชั่วโมง

การเดินทางจากกรุงเทพฯ