การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า


บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด มีแผนที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Independent Power Supply(IPS) ระบบโคเจนเนอเรชั่น ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 40 เมกะวัตต์ โดยโครงการจะจัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมของสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1: รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ ครั้งที่ : 2 รับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม