เนื่องจาก พรบ น้ำบาดาลได้จำกัดการใช้น้ำบาดาลบนพื้นที่คุ้มครองซึ่งทางบริษัทก็ได้รับผลกระทบจากการประกาศฉบับนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายทางบริษัทได้จัดทำโครงการผลิตน้ำสะอาดเพื่อป้อนแก่ผู้ใช้น้ำภายในโดยมีและมีการสำรองน้ำจากการประปานครหลวง


ในปี 2550 ได้มีการสร้างโรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมบนพื้นที่ 39 ไร่ โดยมีการสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากสถานนีสูบน้ำวัดสองพี่น้องมายังเขตอุสากหกรรม นวนคร ผ่านท่อ HDPE ระยะทาง 8 กม โดยโรงผลิตน้ำอุตสาหกรรมนวนครมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 75000 ลบ.ม ต่อวัน